TECHNIKA  CIEPLNA    I   TERMODYNAMIKA

 

Ćwiczenie   laboratoryjne  nr 1 (6)

 

BADANIE PRZEMIANY  IZOBARYCZNEJ NA PRZYKLADZIE   POWIETRZA  WILGOTNEGO

 

1. Podstawowe prawa gazów doskonałych

 

Podstawowe równanie stanu, dotyczące  gazów doskonałych, podał w 1834 roku C. Clapeyron. Matematyczna postać tej zależności może być zapisana w postaci:

                                             [J/kg]          ( 1 )

gdzie:

p  -  ciśnienie absolutne [Pa],

v  -  objętość właściwa [ m3/kg],

R  -  indywidualna stała gazowa [ J/(kg K)],

T  -  temperatura bezwzględna [K].

 

Prawo to można też przedstawić zależnością:

 

p1 v 1 /T 1  = p2 v2 /T 2 = R = const                                 [ J/(kg K)]                 

gdzie :

 

p1  , p2 - ciśnienia absolutne             [ Pa ],

v1  , v2 -  objętości właściwe gazów   [m 3 /kg ]

 

Indywidualną stałą gazową określa się na podstawie tablic lub oblicza z zależności :

                            R = R u   / M  = 8315 / M

gdzie:  R u  – uniwersalna stała gazowa równa 8315  J /(kmol K),

                    M – masa molowa gazu ,  kg/ kmol

 

Wartość ciśnienia absolutnego jest sumą ciśnienia barometrycznego i nadciśnienia ( lub podciśnienia ) czyli wartości mierzonej manometrem (manometry mierzą tylko nadciśnienie lub podciśnienie). Do pomiaru tych wartości dla gazów wystarczają najczęściej się manometry cieczowe.

W obliczeniach termodynamicznych, inaczej niż w zagadnieniach chemicznych, nie stosuje się zależności wymagających znajomości masy i objętości gazu, ponieważ zwykle ich nie znamy.

 

         Pierwsza zasadę termodynamiki można sformułować następująco:

         Ciepło doprowadzone z  zewnątrz do nieruchomego układu zamkniętego jest zużywane na zmianę  jego energii wewnętrznej oraz wykonanie pracy nad siłami zewnętrznymi ( pracy zewnętrznej).

Pierwszą postać pierwszej zasady termodynamiki wyraża zależność :

     

                   dq = du +  dlz   =  cv  dT  + p dv                          [ J / kg ]   [ 2 ]

                 2 )

gdzie :

      dq -  elementarna  zmiana ciepła                                         [ J / kg ],

      du -  energia wewnętrzna właściwa ( dla 1 kg gazu),            [ J / kg ]

      du = cv  dT

      cv   - ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu                         [ J / ( kg K) ]

      dlz   -  praca zewnętrzna  dla 1 kg gazu ( równa  p dv )        [ J / kg ].

 

         Istnieje umowa, że parametry termodynamiczne wyrażone literami małymi odnoszą się do jednostki masy czyli do 1 kg gazu.

 

Druga postać I zasady termodynamiki moze byc wyrazona :

 

                   dq = di +  dlt  = cp dT   -  v dp                                                                                ( 3 )

[ 3 ]

gdzie:

      di  - entalpia gazu (właściwa),                                             [ J / kg ]

      dlt -  praca techniczna dla 1 kg gazu,                                  [ J / kg ]

     

2.   Przemiana izobaryczna

 

      Ogólne równanie izobary, czyli przemiany zachodzącej przy stałym ciśnieniu , ma postać :

                   v / T = const                                                                          ( 4 )

Ponieważ  różniczka stałej wartości  ciśnienia  dp = 0 , z definicji pracy technicznej mamy

                   dl t    =   0                                                            [ J / kg ] 

Druga postać  I zasady termodynamiki może być  dla przemiany izobarycznej ujęta zależnością:

         d q  = d i  = cp  dT                                               [ J / kg ]      ( 5 )

         Ze wzoru ( 5 ) wynika że ciepło przemiany  izobarycznej jest równoważne zmianie entalpii odniesionej do końca i początku przemiany.  Można to ująć  zależnością  :

                   D q  = D i  =  i 2    -  i 1                                                                  [ J / kg ]       ( 6 )

 

 

3.  Przemiana izobaryczna dla mieszaniny gazów

Do obliczeń termodynamicznych dotyczących przemian zachodzących w mieszaninach gazów ( np. dla powietrza wilgotnego) konieczne jest wyznaczenie średnich parametrów fizycznych mieszaniny w oparciu o tzw. regule addytywności. Własności termofizyczne, które stosują się do tej reguły nazywamy addytywnymi. Są to: ciepło właściwe, entalpia, stała gazowa indywidualna i gęstość mieszaniny gazów. Jeżeli dowolny parametr addytywny oznaczymy przez Y, to regułę addytywności można wyrazić:

 

                                                                               (1)

gdzie:

g1, g2, gn

-

udziały masowe poszczególnych składników mieszaniny gazów.

    Poniżej podamy przykłady wyznaczania średnich parametrów cieplnych dla przypadku powietrza wilgotnego, traktowanego jako mieszaninę gazu suchego (azot, tlen) i pary wodnej.

Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu można zapisać:

                                                                               (2)

gdzie:

 ,

X

-

zawartość wilgoci w powietrzu wilgotnym  (w kg pary wodnej na kg gazu suchego),

cgs

-

ciepło właściwe gazu suchego (przy stałym ciśnieniu),

cp

-

ciepło właściwe pary wodnej.

Analogicznie dla stałej gazowej mamy

                                                                       (3)

 

gdzie:

Rgs

-

stała gazowa indywidualna dla powietrza suchego,

Rp

-

stała gazowa indywidualna dla pary wodnej

 

Do wykonania obliczeń dla powietrza wilgotnego niezbędna jest znajomość stałych gazowych i ciepeł właściwych przy stałym ciśnieniu:

a)  dla powietrza suchego odpowiednio  287  i 1005 J/(kg K) ;

b)  dla pary   wodnej  461  i  1930  J/ (kg K)  .

 

 

Entalpia właściwa powietrza wilgotnego igw będzie wyrażona:

                                                                           (4)

gdzie:

igs, ip

-

entalpie właściwe gazu (powietrza) suchego i pary wodnej.

Zależność (4) jest istotna do obliczenia ciepła przemiany izobarycznej, zgodnie     z zależnością:

                                                                                                (5)

gdzie:

i2

-

entalpia mieszaniny gazów po przemianie,

 

i1

-

entalpia wlasciwa (przed przemiana izobaryczna).

 

Do  określenia zawartości wilgoci w powietrzu  stosuje się psychrometr Assmanna lub higrometr włosowy. Związek wilgotności względnej   j   zawartości wilgoci X  wyraża wzór  :

X = 0. 622 j  ps  / (pb   -  j  ps  )

 gdzie :

ps    -   ciśnienie cząstkowe pary wodnej nasycającej powietrze w danej temperaturze ( maksymalna wartość przy danej temperaturze),

j     -   wilgotność względna  powietrza,

pb    -  ciśnienie barometryczne.

Wartość ps oblicza się dla powietrza z zależności :   

    ps      =   1320 - 44,4  * t +   4.74 * t 2            [ Pa ]

gdzie  : t  -  temperatura w    o C .

 

 4.  Inne parametry przemiany izobarycznej

Pracę zewnętrzną przemiany izobarycznej  oblicza się z definicji :

d l =  p dv

i po scałkowaniu w granicach od  v1   do  v2   otrzymuje się :

         l z    =   p ( v2   -  v1 )                                           [ J / kg]

 

Natomiast praca techniczna przemiany izobarycznej wynika z wartości różniczki ciśnienia:  d p   = 0,  czyli jest równa zeru.

Przyrost energii wewnętrznej ( d u = c p  dT ) w tej przemianie opisuje równanie :

 

D u  =  c p  ( T2   -  T1 )                                      [ J/ kg ]

 

                              

 

 

5.  Zagadnienia do kolokwium z tematu ” Badanie przemiany izobarycznej dla                      powietrza  wilgotnego”

 

1.  Pierwsza zasada termodynamiki, II postać I zasady w ujęciu dla izobary.

2.  Równanie stanu gazu,  postacie ujmujące gęstość i objętość właściwa.

3.  Reguła addytywności w zastosowaniu do obliczeń stałej gazowej, ciepła właściwego  i  entalpii mieszaniny gazów

4. Ilość ciepła wymienianego przy przemianie izobarycznej.

5. Praca zewnętrzna dla przemiany izobarycznej

6. Równanie i wykres przemiany izobarycznej.

7. Równanie i wykres przemiany izotermicznej.

8. Wyjaśnić pojęcia i podaj jednostki :  energii wewnętrznej, pracy zewnętrznej,  entalpii, entalpii właściwej i  stałej gazowej indywidualnej i uniwersalnej.

9. Obliczanie pracy zewnętrznej i zmiany energii wewnętrznej w przemianie izobarycznej.

10.  Zasada działania higrometru włosowego.

11.  Pojęcia:  wilgotność względna i zawartość wilgoci.

 

Opracowanie sprawozdania z tematu   ” Przemiana izobaryczna”.

    Sprawozdanie  powinno zawierać:

1. Opis układu pomiarowego.

2. Obliczenie  zawartości wilgoci, stałej gazowej,  ciepla właściwego i entalpii   powietrza wilgotnego jako mieszaniny dwuskładnikowej.

3. Określenie  teoretycznej wilgotności względnej  j 2    dla momentu końca przemiany izobarycznej  i porównanie jej z wartością  pomiarowa.

4.  Obliczenie ciepła przemiany izobarycznej , pracy zewnętrznej   i objętości właściwych dla początku  i  końca przemiany.

5. Wykonanie wykresu izobary w układzie pracy ( ciśnienie w funkcji objętości właściwej,  p – v).

6. Wnioski.

 

NAZWISKO  .........................       Imię ............         II rok  Grupa: ..........   maj  2004

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr (1) 7                                     Z =  ........

„Badanie parametrów przemiany izobarycznej”

 

1.         Dane ogólne:

                                               

2.  Obliczenie zawartosci wilgoci  dla temperatury

a)     cisnienie pary wodnej w stanie nasycenia

;                 

;              

b)   

c)  obliczenie wilgotności teoretycznej dla stanu 2

3.         Obliczenie ciepła właściwego i stałej gazowej dla powietrza wilgotnego

   

4.             Obliczenie objętości właściwych

5.         Obliczenie pracy zewnętrznej

6.         Obliczenie ciepła przemiany q

7.         Ciepło właściwe przy stałej objętości

8.         Przyrost energii wewnętrznej

9.      Sprawdzenie poprawności obliczeń za pomocą współczynnika weryfikacyjnego Z

*Na odwrocie: schemat układu, wykres izobary, wnioski (j2 , j2.teor)

 

 

Alfabetyczny ciąg parametrów występujących w równaniach opisujących

procesy termodynamiczne

 

1. Alfabet polski:

         a, cp, cv, g, h, i, I,  k, lz, lt, Lz, Lt, m,  , M, p, pb, pc, pd, ps**, q, Q, R, Ru, s, t, T, u, U, w, , Z

 

2. Alfabet grecki:

         r, n, v, V, c, j, x, X,

*   dwa  znaczenia